CURRICULUM VITAE

 • Karakartal,D.,Yalçınkaya,M.(2016) Determining the factors causing the prisoners in prison for crime and psyhcho-social services, ISSUE OF THE Journal of Anthropologist (ANTH 15.264) basımda
 • Koşar, D., Altunay, E., Yalçınkaya,M..(2014) The Difficulties of Female Primary School Administrators in the Administration Process and Solution Suggestions Educational Sciences: Theory & Practice ' 14(3) ' 1-15 © ISSN: :1303-0485. 2014 Educational Consultancy and Research Center www.edam.com.tr/estp DOI: 10.12738/estp.2014.3.2067
 • Altunay, E., Arlı, D. ve Yalçınkaya, M. (2012). İlköğretim okullarında değişim yönetimine ilişkin nitel bir çalışma (tky çalışmalarında ödül alan/almayan okullar örneği). Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri (KUYEB) Dergisi) 12(2),713-730. ISSN: 1303-0485. www.edam.com.tr/kuyeb.
 • Karakartal D., Yalçınkaya,M.(2015). Determining the factors causing the prisoners in
 • prison for crime and psyhcho-social services, The Online Journal of New Horizons in
 • Education ' October 2015 Volume 5, Issue 4,pp:1-17
 • 2) Titrek,O.,Yalçınkaya,M.,Bayrakcı,M. (2014). Islamic moral values of pre-service
 • teachers for secondary schools. International Journal of Human Sciences
 • Valume 11(1), 469-480. doi: 10.14687/ijhs.v11i1.2831
 • 3) Koşar,D.,Yalçınkaya,M., (2013) Organizational culture and organizational trust as
 • predictors of teachers'organizational citizenship behaviors. Educational Administration: Theory and Practice, 2013, Vol. 19, Issue 4, pp: 603-627
 • 4) Altunay, E., Arlı, D., Yalçınkaya, M.(2012). İlköğretim okullarında değişim yönetimine
 • ilişkin nitel bir çalışma (TKY çalışmalarında ödül alan/almayan okullar örneği. Kuram
 • ve Uygulamada Eğitim Bilimleri 12(2) ' Bahar,1-18
 • 5) Arlı, D., Altunay, E., Yalçınkaya, M. (2011). Öğretmen adaylarında duygusal zekâ,
 • problem çözme ve akademik başarı ilişkisi. Akademik Bakış. Uluslararası Hakemli
 • Sosyal Bilimler E-Dergisi. Sayı 25.
 • 6) Beytekin, O., F.; Yalçınkaya, M.; Doğan, M.; Karakoç, N. (2010). The Organizational
 • culture at the university. International Journal Of Educational Researchers. 1(2):1-13.
 • 1)Aksu,A.,İra,N.,Yalçınkaya,M.,Orcan,A.(2015) İşi erteleme ve A tipi Kişilik düzeyi:Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanları Üzerine Bir Araştırma.. Uluslararası Eğitim Denetimi Kongresi, (TEM-SEN)20,22,Mayıs.2015, İzmir.
 • 1) Yalçınkaya, M., Arslan, M.(2013) Prospective teachers' attitudes toward multicultiral
 • education. International Journal of Arts and Science (IJAS)Conference, Katholische
 • akademie der Erdiozese Freiburg, 3-6 December, Germany.
 • 2) Altunay, E., Arlı, D., Öz, Y. ve Yalçınkaya, M. (2013). Continuity in Educational Supervision: A Case Study. International Conference on New Horizons In Education, INTE, 25-27 May, Italy.
 • 3) Titrek, O., Yalçınkaya, M. ve Bayrakçı, M. (2012). İslamic moral values of pre-service teachers in secondary schools. Universitatea Europei de Sud-Est-Lumina- The University Of South-East Europe, 28-30 July, Romanya
 • 4) Özkütük, N., Orgun, F., Sezer, H. ve Yalçınkaya, M. (2011). Nurses working ın a university hospital at organizational level investigation of citizenship. 13. Uluslararası Hemşirelik Kongresi.
 • 5) Aşkan D. ve Yalçınkaya M. (2010). A study of the value perceptions of principals and teachers in primary schools in İzmir in terms of some variables. The Second International Congress of Educational Research.29 April- 2 May.Antalya.
 • 6) Orgun F,, Özkütük N, ve Yalçınkaya M. (2010). Student Nurses Healty Study Of Educational Process Of Preparation Skills'. Second International Congress of Educational Research'. 29 Nisan -02 Mayıs 2010. Antalya
 • 7) Özkütük N., Orgun F., ve Yalçınkaya M. (2010). Studying the effects of the anxiety levels of teacher candidates concerning whether to be assigned or not on their status of hopelesness and sleepiness. The Second International Congress of Educational Research.29 April- 2 May.Antalya.
 • 8) Beytekin O, Yalçınkaya M., Doğan M., Karakoç N. (2010). An analysis of organizational culture at the university level: the case of Ege University. The Second International Congress of Educational Research.29 April- 2 May. Antalya
 • 9) Yalçınkaya, M.; Terci,F. ve Baykal, İ. (2008). Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanımına Yönelik Tutumlarının İncelenmesi, 2.Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, 16-18 Nisan, Ege Üniversitesi, Eğt.Fak.İzmir.
 • 10) Yalçınkaya, M. ve Küçükkaragöz, H.(2004). Hopelessness and Communucation skills on Counselors, 26/ SPA Annual International School Psychology Collogum University of Exeter, 27- 31 July.
 • 11) Özkütük, N ve Yalçınkaya M. (2004). Ege Üniversitesi hemşirelik yüksekokulu öğretim elemanı ve öğrencilerinin sınıf yönetimine ilişkin görüş ve beklentileri. 2nd International Balkan Education Congres, 8'9'10 Ekim 2004, Edirne.
 • 12) Orgun F, Özkütük N. ve Yalçınkaya M.(2004). Öğretmen adaylarının zeka alanlarının iletişim ve problem çözme becerileri ile ilişkisi. 2nd International Balkan Education Congress, 8'9'10 Ekim 2004, Edirne,
 • 13) Özkütük N, Orgun F ve Yalçınkaya M. (2004). Öğretmen adaylarının atanıp atanmamaya yönelik kaygı düzeylerinin umutsuzluk ve uykululuk durumlarına etkisinin incelenmesi. II. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 29 Nisan-02 Mayıs 2010, Antalya.
 • 14) Orgun F, Yalçınkaya M ve Özkütük N (2001). Hemşirelik Yüksek Okulu Öğrencilerinin Problem Çözme ve Atılganlık Becerilerinin İncelenmesi. I. Uluslararası V. Ulusal Hemşirelik Eğitimi Kongresi, 19-22 Eylül 2001, Kapadokya, Nevşehir.
 • 15) Yalçınkaya Akyüz, M. (2001). Ethnic groups and life styles in Turkey. Society DIOS
 • Ethnoses and Cultures on Balkans, 1. Bulgaria. Ss.183'191.
 • 16) Yalçınkaya M. Silkü A. Özkütük N. (2001). Üniversite öğrencilerinin spora ilgileri ve atılganlık becerilerinin karşılaştırılması. II. Uluslararası Spor Psikolojisi Sempozyumu, 11'12 Ekim, İzmir.
 • 17) Yalçınkaya M, Orgun F, Sezgin B. (2001) Beden eğitimi öğretmen adaylarının sağlığa verdikleri önem ve sağlıklı yaşam biçimi davranışları ile başa çıkma stratejilerinin incelenmesi . II. Uluslararası Spor Psikolojisi Sempozyumu, 11'12 Ekim 2001, İzmir
 • 18) Tuncel, Z. ve Yalçınkaya, M. (2000). Futbolcuların Stres Düzeyleri ve Başaçıkma Stratejileri. VI. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Ankara, 3-5 Kasım 2000.
 • 19) Yalçınkaya-Akyüz, M.(1999). İlköğretimde eğitim teknolojisinin kullanımı ve materyal geliştirme. Eğitimde Bilgi Teknolojileri I. Uluslararası Sempozyumu. 14'16 Ekim Uludağ Üniversitesi.
 • 1) Yalçınkaya, M.; Koşar, D.; Altunay, E.(2014). Araştırma Görevlilerinin Bilim İnsanı Yetiştirme Sürecine İlişkin Görüşleri. Eylül 2014 Cilt:22 No:3 Kastamonu Eğitim Dergisi,1009-1034.
 • 2) Altunay,E.,Oral,G.,Yalçınkaya,M.(2014) Eğitim kurumlarında mobbing
 • uygulamalarına ilişkin nitel bir araştırma. Sakarya University Journal of Education,
 • 4/1 (Nisan /April 2014) ss. 62-80.
 • 3) Teyfur,M.; Beytekin, O.F.;Yalçınkaya,M.(2013). İlköğretim Okul Yöneticilerinin Etik Liderlik Özellikleri ile Okullardaki Örgütsel Güven Düzeyinin İncelenmesi (İzmir ili örneği). Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 21, 84-106.
 • 4) Selçuk, G., Yalçınkaya, M., ve Coşkun-Uslu,A. (2013). Kadın okul müdürlerinin takım liderliği rollerini sergileme düzeyinin ve bu rollere verilen önem derecesinin incelenmesi. CBÜ Sosyal Bilimler Dergisi (Journal of Social Science, 11(1),106-125.
 • 5) Yalçınkaya, M., Selçuk, G. ve Coşkun-Uslu,A. (2012). Eğitim müfettişlerinin mesleki yeterlik düzeylerine göre hizmetiçi eğitim ihtiyaçlarının incelenmesi. CBÜ Sosyal Bilimler Dergisi. 10(1),288-311.
 • 6) Certel, Z.; Çatıkkaş, F. ve Yalçınkaya, M. (2011). Beden eğitimi öğretmen adaylarının duygusal zeka ile eleştirel düşünme eğilimlerinin incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi,13(1):74-81.
 • 7) Altunay, E.; Yalçınkaya, M. ( 2011). Öğretmen adaylarının bilgi toplumunda değerlere ilişkin görüşlerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi. 65,5-28.
 • 8) Özkütük N, Yalçınkaya M (2008). 'Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Öğretim Elemanı Ve Öğrencilerinin Sınıf Yönetimine İlişkin Görüş Ve Beklentileri', Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 24 (3):17-32.
 • 9) Yalçınkaya. M. ( 2005). Okul merkezli yönetim. Ege Eğitim Dergisi, 5, (2):21'34.
 • 10) Orgun F, Özkütük N ve Yalçınkaya M (2003). Hemşirelik Yüksekokulu Öğrencilerinin Problem Çözme ve Atılganlık Becerilerinin Karşılaştırılması. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 19 (1-3): 91-101.
 • 11) Tonbul, Y. ve Yalçınkaya, M. (2003). Bilgi toplumunda neden aktif öğrenme ve toplam kalite yönetimi, Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim ve Bilim Dergisi, 2(2):35'52.
 • 12) Özkütük, N.; Silkü, A. ; Orhon, F. ve Yalçınkaya, M. (2003). Öğretmen adaylarının problem çözme becerileri . Ege Eğitim Dergisi,3(2):1'9.
 • 13)Yalçınkaya, M. Ve Tonbul, Y. ( 2003). İlköğretim okulu müdür ve müdür adaylarının toplam kalite yönetimine ilişkin görüşleri. TÖMER Anadili Dil ve Eğitim Dergisi, 28,61- 79.
 • 14) Orgun F, Özkütük N ve Yalçınkaya M (2003). Hemşirelik yüksekokulu öğrencilerinin problem çözme ve atılganlık becerilerinin karşılaştırılması. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 19 (1'3): 91'101.
 • 15) Yalçınkaya M, Silkü A, Özkütük N. (2002).'Üniversite Öğrencilerinin Spora İlgileri ve Atılganlık Becerileri'. Ege Eğitim Dergisi (1),2:146-153
 • 16) Yalçınkaya, M.ve Tonbul Y. (2002). İlköğretim okulu sınıf öğretmenlerinin sınıf yönetimi becerilerine ilişkin algı ve gözlemler. Ege Eğitim Dergisi, 1 (2):96'108.
 • 17) Yalçınkaya, M.(2002). Almanya'da öğrenim deneyimi olan ve olmayan üniversite öğrencilerinin başarı algıları ve stresle baş etme stratejileri, TÖMER Anadili Dil ve Eğitim Dergisi, 27, 62-74.
 • 18) Yalçınkaya-Akyüz,M.(2002). Çağdaş okulda etkili liderlik. Ege Eğitim Dergisi,1(2):109'119.
 • 19) Yalçınkaya, M. ve Güven, A.(2001). Öğretmen adaylarının iletişim ve problem çözme becerilerine ilişkin görüşleri. Ege Eğitim Dergisi, 1(1):13'22.
 • 20) Yalçınkaya, M. ve Güven, A. (2001).Yaşlılık, huzurevi, depresyon ve spor, Ege Eğitim Dergisi, (1):1.S.92'101.
 • 21) Orgun, F, Yalçınkaya M. Sezgin B. (2001). Beden eğitimi öğretmen adaylarının sağlığa verdikleri önem, sağlıklı yaşam biçimi davranışları ve başa çıkma stratejileri. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 17 (1-3): 55-65.
 • 22) Güven, A.; Yalçınkaya, M. (1999). Öğretmen adaylarının kendini gerçekleştirmede engellendikleri sorunlara göre sürekli kaygı düzeyleri. D.E.Ü. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi Özel Sayı, 468'479.
 • 23) Yalçınkaya-Akyüz, M.(1997). Cumhuriyet'ten günümüze öğretmen yetiştirme. Performans, Ege Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu Dergisi 3(4), 187'201.
 • 24) Yalçınkaya-Akyüz, M.(1996). Engelli çocuklara eğitim veren kurumlarda rehberlik uygulamaları ve karşılaşılan sorunlar. E.Ü.Edebiyat Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi sayı 1,59'91.
 • 25) Yalçınkaya-Akyüz, M.(1996). Öğretmen yetiştirmede fen ve edebiyat fakültelerinin yeri ve önemi. E.Ü. Edebiyat Fak. Eğitim Bilimleri Dergisi. Sayı 1, 91'1157.
 • 26) Yalçınkaya-Akyüz, M. (1996). Laik eğitim. Abece Dergisi sayı 118 Haziran,7'9.
 • 27) Yalçınkaya-Akyüz,M.(1996).İlköğretim denetmenlerinin okulöncesi eğitim öğretmenine yönelik rehberlik ve mesleki yardım rolleri, Çağdaş Eğitim Dergisi, sayı:224,33-35
 • 28) Yalçınkaya-Akyüz, M. (1993). Bünyesinde ana sınıfı bulunan ilkokullardaki müdürlerin okul yönetimine ilişkin rolleri. Öğretmen Dünyası. sayı 160,28'31
 • 29) Yalçınkaya, M. Saracaloğlu, A.ve Varol, R. (1993). Üniversite öğrencilerinin spora ilişkin görüşleri ve beklentileri. H.Ü. Spor Bilimleri Dergisi SBD 4(2):12'26.
 • 30) Yalçınkaya-Akyüz, M. (1990). Okulöncesi eğitimde yönetici ve önemi. Çağdaş Eğitim Dergisi, 151:16'21
 • 31) Yalçınkaya-Akyüz, M. (1989). Bir yaygın eğitim kurumu olarak ahilik; Yeni Forum, cilt 10(240):29-32.
 • 1.Altuna,E.,Yalçınkaya,M.(2016) Türkiye ve Avusturya'da Öğretmen Yetiştiren Fakültelerde Araştırma Görevlilerinin Üniversite ve Lisans Eğitim Sürecine İlişkin Metaforları.11.Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi/Kuşadası
 • 2.Yalçınkaya, M., Arslan, M., Akçay Güngör, A ve Yanar, A. İ. (2013). Türkiye'deki Üniversitelerin uluslararasılaşma stratejileri. 8.Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, 7-9 Kasım, İstanbul, Marmara Üniversitesi Bildiri Özet Kitabı, 471-472
 • 3.Yalçınkaya, M., Arslan, M., Akçay Güngör, A ve Yanar, A. İ. (2013). Yönetici ve Öğretmenlerin Dershanelere Dair Görüşleri. EYFOR-IV. Eğitim Yönetimi Forumu Programı. Balıkesir Üniversitesi,Necatibey Eğitim Fakültesi, 3-5 Ekim. Balıkesir.
 • 4.Kadı, A., Yalçınkaya, M. (2012). Comenius projesine katılan okul yöneticileri ve öğretmenlerin projeye ilişkin görüşleri. EYFOR-III Eğitim Yönetimi Forumu Programı Nevşehir Üniversitesi Ürgüp Yerleşkesi, Nevşehir.
 • 5.Yalçınkaya, M., Altunay, E. ve Arlı, D. (2012). Araştırma görevlilerinin bilim insanı yetiştirme sürecine ilişkin görüşleri. 7. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi. 24-26. Mayıs. 2012. Malatya İnönü Üniversitesi.
 • 6.Teyfur, M. , Beytekin, F.O. ve Yalçınkaya, M. (2012). İlköğretim okul yöneticilerinin etik liderlik özellikleri ile okullardaki örgütsel güven düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi: İzmir İl Örneği. 7. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi. 24-26. Mayıs. 2012. Malatya İnönü Üniversitesi.
 • 7.Arslan, M. ve Yalçınkaya, M. (2012). İlköğretim okullarında stratejik planlamaya ilişkin görüşleri.7. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi. 24-26. Mayıs. 2012. Malatya İnönü Üniversitesi.
 • 8.Certel, Z.; Yalçınkaya, M. (2011). Beden eğitimi ve spor yüksek okulu öğrencilerinin eleştirel düşünmeye yönelik eğilimleri. 7.Ulusal Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği Kongresi. 25-27 Mayıs 2011 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi. (Bu bildiri, en iyi ilk üç bildiri arasında ikincilik ödülü almıştır)
 • 9.Yıldız,L.,Yalçınkaya,M.(2011). Beden eğitimi bölümü öğrencilerinin problem çözme ve yaratıcılık düzeyleri arasındaki ilişki, 7.Ulusal Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği Kongresi. 25-27 Mayıs 2011 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
 • 10.Arlı, D., Altunay E., Yalçınkaya, M. (2011). Kadın ve erkek yönetici algısına göre eğitim yönetiminde kadın yöneticiler. . VI.Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi". 16-17 Eylül, KKTC. Eğitim Yöneticileri ve Eğitim Deneticileri Derneği ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Millî Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı.KKTC.
 • 11.Arlı, D., Altunay E., Yalçınkaya, M. (2011). Eğitim Yöneticilerinin Kariyer Gelişimine İlişkin Nitel Bir Araştırma. . 20. Eğitim Bilimleri Kurultayı. 8-10 Eylül, Burdur. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Burdur.
 • 12.Arlı, D., Altunay E., Yalçınkaya, M. (2011) Female administrators in educational administration according to the perceptions of male and female administrators. 6th National Education Administration Syposium. 16-17 September, Cyprus.
 • 13. Demiral , Y., N., Arlı, D., Yalçınkaya, M. (2011). Eğitim fakültesi öğrencilerinin bologna sürecine ilişkin görüşleri VI.Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi". 16-17 Eylül, KKTC.
 • 14.Ölmez, C., Ö., Akduman, Y. S.; Arlı, D.; Yalçınkaya, M.( 2011). Eğitim müfettişlerinin ve okul yöneticilerinin okul yönetiminde cinsiyet faktörüne ilişkin görüşleri. VI.Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi". 16-17 Eylül, KKTC.
 • 15.Yalçınkaya, M.; Selçuk, G.; Doğru, E.; Uslu Coşkun, A. (2011). Eğitim müfettişlerinin mesleki yeterlik düzeylerine göre hizmetiçi eğitim ihtiyaçlarının incelenmesi.Mersin Üniversitesi. Tem-Sen III. Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi. 22-24 Haziran 2011, Mersin.
 • 16.Selçuk,G.; Yalçınkaya, M.; G.; Doğru, E.; Uslu Coşkun, A. (2011). Kadın yöneticilerin liderlik davranışları, VI.Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi". ". 16-17 Eylül, KKTC.
 • 17.Demiral, Yılmaz, N., Ceylan, Ö.,Yetim, S., Arlı, D., Yalçınkaya, M. (2010). Ulusal eğitim bilimleri kurultaylarında sunulan eğitim yönetimi bildirilerinin değerlendirilmesi. XIX. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. Lefkoşa/KKTC.
 • 18.Altunay, E., Arlı, D., Yalçınkaya, M. (2010). İlköğretim okullarında değişim yönetimine ilişkin nitel bir çalışma. (TKY Çalışmalarında Ödül Alan/Almayan Okullar Örneği). V.Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi.Gazi Üniversitesi Eyedder 01-02 Mayıs, Antalya.
 • 19Altunay, E., Arlı, D.,ve Yalçınkaya, M. (2010). Öğretmen adaylarında duygusal zeka, problem çözme ve akademik başarı ilişkisi. 19. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı. 16-18 Eylül. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi.
 • 20.Yalçınkaya, M.; Doğan, M.; Aşkan, D.,Kılıçoğlu, G.,Andur A.;Arlı, D.(2009). İlköğretim okulu öğretmenlerinin okullarının örgüt sağlığına ilişkin görüşlerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Eğitimde Yeni Yönelimler V-Öğrenmenin Doğası ve Değerlendirme Sempozyumu. 18 Nisan.s 404-409. Özel Tevfik Fikret Okulları, İzmir.
 • 21.Altunay, E. ve Yalçınkaya, M. (2009). Bilgi toplumunda öğretmen adaylarının değerlere ilişkin görüşlerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi 18. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı., 1- 3 Ekim.s. 44-45. Ege Üniversitesi, Eğt.Fak.İzmir.
 • 22.Yalçınkaya, M., Arlı, D.ve Yetim, S. (2009). Öğretmen adaylarının duygusal zeka düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. 18. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı., 1- 3 Ekim.s. 381-382. Ege Üniversitesi, Eğt. Fak.İzmir.
 • 23.Yalçınkaya,M.; Arlı, D.ve Demiral, N. (2008). Sınıf öğretmeni adaylarının küreselleşme ve eğitime ilişkin görüşleri. VII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu. 2-3-4- Mayıs.s. 550-555. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi.Çanakkale.
 • 24.Yalçınkaya, M.; Niederauer, S.ve Beytekin, F. (2007). Öğretmen adaylarının çatışma çözüm davranışları. XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. 5-7 Eylül. s. 735-742. Tokat.
 • 25.Yalçınkaya, M. Küçükkaragöz, H. ( 2006). İzmir sokaklarında çalışan okullu çocuklar için neler yapılıyor? V. Ulusal Sokak Çocukları Sempozyumu.4'6 Kasım, Gaziantep, 2006
 • 26Yalçınkaya, M. Baykal İ. (2006). İzmir ili merkez ilçelerdeki tky uygulamalarının değerlendirilmesi. 15. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. 13'15 Eylül Muğla Üniversitesi
 • 27.Yalçınkaya M, Silkü H.A, Özkütük N, Orgun F. (2001) Öğretmen adaylarının problem çözme becerileri. X. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 07'09 Haziran 2001, Bolu (Poster Bildiri).
 • 28.Yalçınkaya M. Ve Tuncel, Z. (2000) Sporcularda Stres ve Boş Zaman Değerlendirme Etkinlikleri. 2. Futbol ve Bilim Kongresi, İzmir, 16-18 Ekim
 • 29.Yalçınkaya-Akyüz, M.(1999). İlköğretimde görev yapan öğretmene yönelik hizmet-içi eğitim. 21.Yüzyılın Eşiğinde Türk Eğitim Sistemi Ulusal Sempozyumu 25'27 Kasım. H.H.Tekışık Araştırma Geliştirme Merkezi Yayını:2. Ankara. 294-308.
 • 30.Güven, A. Yalçınkaya,M. (1999). Öğretmen adaylarının kendini gerçekleştirmede engellendikleri sorunlara göre sürekli kaygı düzeyleri. D.E.Ü. Buca Eğit. Fak. Öğretmen Eğitiminde Çağdaş Yaklaşımlar Sempozyumu. 18'20 Mart. Buca Eğitim Fak. Dergisi, Özel sayı, 468-479.
 • 31.Yalçınkaya, M. Güven, A.(1999). Öğretmen adaylarında problem çözme ve iletişim becerileri. Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Sempozyumu.
 • 32,Yalçınkaya-Akyüz, M.(1999). İlköğretimde eğitim teknolojisinin kullanımı ve materyal geliştirme. Eğitimde Bilgi Teknolojileri I. Uluslararası Sempozyumu. 14'16 Ekim Uludağ Üniversitesi.
 • 33.Yalçınkaya-Akyüz, M.(1998). Cumhuriyet'in 75.yılında İlköğretim I. Ulusal sempozyumu 27'28 Kasım. H. H. Tekışık Araştırma Geliştirme merkezi yayını:1, Ankara, 6'13
 • 34.Yalçınkaya,M.(1998).Cumhuriyet Döneminde Öğretmen Yetiştirme, E.Ü. Edebiyat Fakültesi.75. yılında Cumhuriyet ve Sosyal Bilimler Sempozyumu,19-21 Ekim.
 • 35.Yalçınkaya-Akyüz, M.(1997) Engelli çocukların eğitiminde rehberlik ve psikolojik danışmanın ve etkili yöneticiliğin önemi ve bu personelin eğitimi. A.Ü. 5. Mitat Enç Özel Eğitim Günleri. Türkiye Sakatlar konfederasyonu yayını: 5,21-23
 • 36.Yalçınkaya-Akyüz, M.(1997). Yaşlılık, huzurevi, depresyon ve spor. I. Uluslararası Spor Psikolojisi Sempozyumu. 10'12 Ekim, Mersin Üniversitesi.
 • 37.Yalçınkaya-Akyüz, M. (1996). Okulöncesi dönemde hareket ve spor eğitiminin önemi- buna ilişkin yönetici ve öğretmen görüşleri. Eğitim Kurumlarında Beden Eğitimi ve Spor Ulusal Sempozyum Bildirileri. 16'18 Aralık. 195'215.
 • 38.Yalçınkaya,M. (1996). Eğitim yöneticilerinde kaygı ve iş doyumu düzeyinin incelenmesi, II. Ulusal Eğitim Sempozyomu. (18'20 Eylül 1996). İst. Marmara Üniversitesi.
 • 39Yalçınkaya-Akyüz, M.(1995). Okulöncesi eğitim kurumlarında örgüt iklimi ve iş doyumu. H.Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi II. Eğitim Bilimleri Kongresi. 6'8 Eylül.
 • 40.Yalçınkaya-Akyüz, M.(1995). Engelli Çocukların eğitiminde okul psikolojik danışmanının ve etkili yöneticinin önemi ve bu personelin eğitimi. 5. Özel Eğitim Günleri. Milli Eğitim Bakanlığı Türkiye Sakatlar Konfederasyonu. Ankara Üniversitesi.20-21-22 Kasım 1995. Ankara.
 • 41.Yalçınkaya-Akyüz,M.(1993).Okulöncesi dönemde hareket ve spor eğitiminin önemi ve buna ilişkin yönetici ve öğretmen görüşleri, Beden Eğitimi ve Spor II. Ulusal Sempozyumu Bildirileri, 16-18 Aralık,195-211.
 • 42.Yalçınkaya, M. Saracalıoğlu, A.ve Varol, R.(1991) Üniversite öğrencilerinin spora ilişkin görüşleri ve beklentileri. MEB. Buca Eğitim Fakültesinin Ortaklaşa Düzenledikleri Beden Eğitimi ve Spor Sempozyumu. 19'21 Aralık.
 • 43.Yalçınkaya-Akyüz, M. Dönmezer, İ. Ve Aslan,K.(1991). Üniversiteye girişte öğrencilerin meslek seçimlerini etkileyen etkenler ve beklentilerinin gerçekleşme düzeyi. D.E Ü. Buca Eğitim Fakültesi, 036.BY. 93,010,114 İzmir 1. Eğitim Kongresi Bildiriler Kitapçığı 25'27 Kasım, 239-242
 • . Yüksek Lisans Tezleri :
 • 1) Tuncel, E. (1999). Rekreasyon ve boş zaman değerlendirme. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. İzmir: Ege Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
 • 2) Fidan, A. (2001). Sınıf yönetimi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. İzmir: E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • 3) Tok, A. (2001). Bilgi toplumunda polis eğitimi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. İzmir: E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • 4) Silkü, A. (2001). Üniversite öğrencilerinin öğretim elemanlarıyla olan iletişimi ve bu konuda yönetimden beklenenler. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. İzmir: E.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • 5) Özkütük, N. (2001). Hemşirelik yüksek okulu öğrenci ve öğretim elemanlarının sınıf yönetimine ilişkin algı ve beklentileri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. İzmir: E.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • 6) Karadeniz, İ. (2005). Hava kuvvetleri komutanlığında astsubay öğrencileri seçme ve sınıflandırma yöntemlerine ilişkin eğitim yöneticisi ve öğretmenlerin görüş ve önerileri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. İzmir: E.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • 7) Emlek, S. (2005). İlköğretim okullarında görev yapan yönetici ve öğretmenlerin iş doyum ve mesleki tükenmişlik düzeyleri arasındaki ilişki. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. İzmir: E.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • 8) Tekeli, M. (2005). Öğretimsel liderlik. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. İzmir: E.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • 9) Akeren, N. (2006). Orta öğretimde görevli yöneticilerin duygusal zekâ düzeyleri ile çatışmaları çözümleme stratejileri arasındaki ilişki (İzmir ili Örneği). Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. İzmir: E.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • 10) Arlı, D. (2007). İlköğretim okulu yöneticilerinin yönetim biçimlerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. İzmir: E.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • 11) Terci,F. (2008). İlköğretim okulu yöneticilerinin yönetici yeterlik davranışlarının bazı değişkenler açısından incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. İzmir: E.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • 12) Coşkun, B. (2008). Yönetici ve öğretmen algılarına göre ilköğretim okullarının örgütsel öğrenme düzeylerinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. İzmir: E.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • 13) Öktem, E. (2009). İlköğretimde görev yapan öğretmenlerin tükenmişlik düzeylerini bazı değişkenler aşısından incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. İzmir: E.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • 14) Taşdemirci, E. (2009). Genel liselerde görev yapan öğretmenlerin okullarının örgüt iklimine ilişkin algılarının bazı değişkenler açısından incelenmesi (İzmir İl Örneği). Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. İzmir: E.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • 15) Aşkan, D.(2010). İlköğretimde görev yapan yönetici ve öğretmenlerin değer algılarının bazı değişkenlere göre incelenmesi: İzmir İli Örneği. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. İzmir: E.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • 16) Çiçek, E.,G.(2010). İlköğretim okulu öğretmenlerinin müdürlerinin liderlik rollerine ilişkin algılarının bazı değişkenlere göre incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. İzmir: E.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • 17) Yanar, A. İ. (2011). Anadolu lisesi öğretmenlerinin mesleki tükenmişliklerinin ve örgütsel bağlılıklarının çalıştıkları okulların 2010 YGS' deki başarılarına göre incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. İzmir: E.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • 18) Öz, Y. (2013). Eğitim Paydaşlarının Türk Eğitim Sisteminin Yerelleşme Süreci Hakkında Görüşlerine İlişkin Bir Araştırma.Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. İzmir: E.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • 19) Şamar-Yılmaz,Y. (2013). İlköğretim Okullarında Çalışan Öğretmenlerin Örgütsel Güven Düzeylerinin İncelenmesi: İzmir İli Örneği. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi) İzmir: E.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • 20) Şimşek- Durkan, R. (2013). İlkokullarda ve Ortaokullardaki Sosyal Sermayenin Öğretmenlerin İş Doyumuna Etkisi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi) İzmir: Okan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • 21) Vedi, B. (2013). İlk ve Ortaokul Yöneticilerinin Bilgisayar Teknolojilerini Kullanma Düzeylerinin Değerlendirilmesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi) İzmir: Okan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • 22) Korkmaz, A. (2013). İlkokul Ve Ortaokul Öğretmenlerinin Çatışma Yönetim Stratejileri Ve İş Doyumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi) İzmir: Okan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • 23) Asil,A.(2015) Ortaöğretim öğrencilerinin kendine zarar verme davranışlarının bazı değişkenler açısından incelenmesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi),Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-öğretim ve Araştırma Enstitüsü.
 • 6.2. Doktora Tezleri:
 • 1) Yılmaz, Demiral, N.(2010). Tıp öğrencilerinin öğrenme iklimi algılarının; akademik özyeterlik, hekimlik mesleğine yönelik tutum ve akademik başarı açısından incelenmesi. Yayınlanmamış doktora tezi. İzmir: E.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • 2) Arlı, D. (2011). Öğretmenlerin örgütsel vatandaşlık davranışlarının örgüt kültürü algıları ve örgütsel güven düzeyleri açısından incelenmesi. Yayınlanmamış doktora tezi. İzmir: E.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • 3) Akduman-Yetim,S.(2013). Öğretmenlerin örgütsel vatandaşlık davranışlarının Bazı Değişkenlerle Modellenmesi. Yayınlanmamış doktora tezi. İzmir: E.Ü.Sosyal Bilimler
 • Enstitüsü.
 • 4) Karakartal,D.(2016). Cezaevinde yatan mahkumları suça iten faktörlerin ve psiko '
 • sosyal destek hizmetlerinin incelenmesi (K.K.T.C.Örneği). Yayınlanmamış doktora
 • tezi.Kıbrıs/Lefkoşa .CİU Araştırma ve İnceleme Enstitüsü.
 • oktora Tezleri: sil
 • sil
 • 1) Yılmaz, Demiral, N.(2010). Tıp öğrencilerinin öğrenme iklimi algılarının; akademik özyeterlik, hekimlik mesleğine yönelik tutum ve akademik başarı açısından incelenmesi. Yayınlanmamış doktora tezi. İzmir: E.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü. sil
 • sil
 • 2) Arlı, D. (2011). Öğretmenlerin örgütsel vatandaşlık davranışlarının örgüt kültürü algıları ve örgütsel güven düzeyleri açısından incelenmesi. Yayınlanmamış doktora tezi. İzmir: E.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü. sil
 • sil
 • 3) Akduman-Yetim,S.(2013). Öğretmenlerin örgütsel vatandaşlık davranışlarının Bazı Değişkenlerle Modellenmesi. Yayınlanmamış doktora tezi. İzmir: E.Ü.Sosyal Bilimler sil
 • Enstitüsü. sil
 • sil
 • 4) Karakartal,D.(2016). Cezaevinde yatan mahkumları suça iten faktörlerin ve psiko sil
 • sosyal destek hizmetlerinin incelenmesi (K.K.T.C.Örneği). Yayınlanmamış doktora sil
 • tezi.Kıbrıs/Lefkoşa .CİU Araştırma ve İnceleme Enstitüsü. sil
 • 1) Yalçınkaya-Akyüz, M. (1996). 'Okulöncesi Eğitim Kurumlarında Örgüt İklimi'. E.Ü. Fon saymanlığı EDE. 96'004 No'lu proje.
 • 2) Yalçınkaya, M (2007). 'Öğretmen Adaylarının Problem Çözme Davranışları ve Duygusal Zekâ Düzeyleri Üzerine bir Araştırma'. 07-EGF-001 no'lu proje.
 • 3) Yalçınkaya,M. ve Arlı,D.(2010) Öğretmenlerin Örgütsel vatandaşlık davranışlarının örgüt kültürü algıları ve örgütsel güven düzeyleri açısından incelenmesi. (Doktora tezi proje yöneticisi)
 • 4) Yalçınkaya,M., Tonbul,Y.(2011) Sosyal bilimlerde çalışan eğitim elemanlarının performans değerlendirmesi.(Araştırma projesi, proje yöneticisi)
 • M.E.G.S.B.Takdir Belgesi, No.79. 'Talim ve Terbiye Kurulu Tarafından Kabul Edilen İlkokul 1,2,3. sınıf Türkçe Ders Kitaplarının Hazırlanması ve Basımı' çalışmasına ilişkin.28.7.1989.8.Certel, Z.; Yalçınkaya, M. (2011). Beden eğitimi ve spor yüksek okulu öğrencilerinin eleştirel düşünmeye yönelik eğilimleri. 7.Ulusal Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği Kongresi. 25-27 Mayıs 2011 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi. (Bu bildiri, en iyi ilk üç bildiri arasında ikincilik ödülü almıştır)
 • Bölüm Başkanlığı, bölüm başkan yardımcılığı yardımcılığı, ABD başkanlığı(Ege Ün.) Bölüm Başkanlığı 2014(CiU)