CURRICULUM VITAE

 • 1. Avcıoğlu, H. (2007). İşitme engelli çocuklara sosyal becerilerin öğretilmesinde işbirlikçi öğrenme yöntemi ile sunulan öğretim programının etkililiğinin incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(1) 313-347. (SSCI)
 • 2. Avcıoğlu, H. (2012). Zihinsel yetersizliği olan çocuklara sosyal beceri kazandırmada kendini yönetme stratejileri doğrultusunda hazırlanan öğretim programının etkililiği. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 12(1), 345-351. (SSCI)
 • 3. Avcıoğlu, H. (2012). Zihinsel yetersizliği olan çocuklara sosyal beceri kazandırmada işbirliğine dayalı öğrenme ve drama yöntemlerinin etkililiği. Eğitim ve Bilim, 37(163), 110-125. (SSCI)
 • 4. Avcıoğlu, H. (2012). Rehberlik ve Araştırma Merkez (RAM) müdürlerinin tanılama, yerleştirme-izleme, bireyselleştirilmiş eğitim programı (BEP) geliştirme ve kaynaştırma uygulamasında karşılaşılan sorunlara ilişkin algıları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 12(3), 2009-2031. (SSCI)
 • 5. Avcıoğlu, H. (2013). Zihinsel yetersizliği olan öğrencilere selam verme becerisinin öğretiminde videoyla model olmanın etkililiği. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 13(1), 455-477. (SSCI)
 • 6. Eliçin, Ö., & Avcıoğlu H. (2014). Otizmi olan çocuklara duyguları ayırt etme becerisi kazandırmada replik silikleştirme ile yapılan öğretimin etkililiği. Eğitim ve Bilim, 39(171), 317-330. (SSCI)
 • Avcıoğlu, H. (2017). Classroom teachers behaviors and peers acceptance of students in inclusive classrooms. Educational Sciences: Theory & Practice, 17(2), 463-492. (SSCI)
 • 1. Eldeniz-Çetin, M., & Avcıoğlu, H. (2010). Investigation of the effectiveness of social skills training program prepared through drama technique for mentally disabled students. International Online Journal of Educational Sciences, 2(3), 792-817.
 • 2. Avcıoğlu, H. (2012). Zihin engelliler sınıf öğretmenlerinin araç-gereç kullanımına ilişkin görüşleri. International Journal of New Trends in Arts, Sports & Science Education (IJTASE), 1(2), 118-133.
 • 3. Tokta, C.M., & Avcıoğlu, H. (2012). Zihinsel yetersizliği olan kaynaştırma öğrencilerine okuma-yazma öğretiminde kullanılan ses temelli cümle yönteminin etkililiğine ilişkin öğretmen görüşleri. Turkish International Journal of Special Education and Guidance & Counselling, 1(1), 11-24.
 • 4. Avcıoğlu, H., & Bengisoy, A. (2012). Özel gereksinimi olan çocukların tanılanma sürecinde ailelerin rolüne ilişkin görüşlerinin belirlenmesi (KKTC örneği). Turkish International Journal of Special Education and Guidance & Counselling, 1(2), 74-84.
 • 5. Tiryakioğlu, Ö., & Avcıoğlu, H. (2013). Rehberlik ve araştırma merkezi müdürlerinin özel eğitim bölümünün sorunlarını algılamaları. Turkish International Journal of Special Education and Guidance & Counselling, 2(1), 13-29.
 • 6. Çadır, D., & Avcıoğlu, H. (2013). Zihinsel engelli öğrenciler için müzik terapi yöntemine göre hazırlanan sosyal beceri öğretim programının etkililiği. Turkish International Journal of Special Education and Guidance & Counselling, 2(1), 46-63.
 • 7. Avcıoğlu, H. (2013). Using video-modelled social stories to teach social skills to a child with autism. Mediterranean Journal of Educational Research, 14a, 891-896.
 • 1. Avcıoğlu, H. OMEP 2003 Dünya Konseyi ve Toplantısı ve Konferansı dahilinde, "OMEP 2003 Dünya Konsey Toplantısı ve Konferansı", bildiri kitapçığındaki "Okulöncesi dönemdeki çocuklara sosyal becerilerin öğretilmesinde işbirlikçi öğrenme yöntemi ile sunulan öğretim programının etkililiğinin incelenmesi", 490-504.
 • 2. Avcıoğlu, H. 11th International Educational Technology Conference konferansı dahilinde, "Proceedings of 11th International Educational Technology Conference", bildiri kitapçığındaki "Effectiveness of video modelling in training students with intellectual disabilities to greet familiar people when they meet", 1308-1316.
 • 3. Ö. Eliçin., & Avcıoğlu, H. 11th International Educational Technology Conference konferansı dahilinde, "Proceedings of 11th International Educational Technology Conference", bildiri kitapçığında "Otizmi olan çocuklara duygulan ayırt etme becerisi kazandırmada replik silikleştirme ile yapılan öğretimin etkililiği", 1831-1838.
 • 1. Avcıoğlu, H., & Akçamete, G. (1996). Iowa sessiz okuma testi düzey 1 formunun uyarlama, geçerlik-güvenirlik çalışması. Özel Eğitim Dergisi, 2(2), 56-67.
 • 2. Avcıoğlu, H. (2000). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin okuma becerilerinin değerlendirilmesi. Eğitim ve Bilim, 25(115), 10-17.
 • 3. Akçamete, G., & Avcıoğlu, H. (2005). Sosyal becerileri değerlendirme ölçeğinin (7-12 yaş) geçerlik ve güvenirlik çalışması. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(2), 61-77.
 • 4. Avcıoğlu, H. (2007). Sosyal becerileri değerlendirme ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması (4-6 yaş). Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,7(2), 87-101.
 • 5. Özak, H., Vural, M., & Avcıoğlu, H. (2008). Rehberlik araştırma merkezi müdürlerinin gönderme, tanılama, yerleştirme, izleme ve değerlendirmeye ilişkin görüş ve önerileri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(1), 189-205.
 • 6. Avcıoğlu, H. (2011). Zihin engelliler sınıf öğretmenlerinin bireyselleştirilmiş eğitim programı (bep) hazırlamaya ilişkin görüşleri. Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 11(1), 41-58.
 • 7. Özak, H., & Avcıoğlu, H. (2012). Zihinsel yetersizliği olan öğrencilere okuma becerilerinin öğretiminde bilgisayar aracılığıyla sunulan eş zamanlı ipucuyla öğretimin etkililiği. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(1), 33-50.
 • 1. Avcıoğlu, H., Sazak-Pınar, E., & Öztürk, T.Ö. (2004). Okul öncesi eğitim kurumlarında uygulanan kaynaştırmaya yönelik öğretmen ve anne-baba tutumlarının incelenmesi. A. Yıkmış ve E. Sazak (Haz.), Özel Eğitimden Yansımalar / 14. Ulusal Özel Eğitim Kongresi Bildirileri (s. 226-231). İstanbul: Kök Yayıncılık.
 • 2. Avcıoğlu, H., Demiray, Z., & Eldeniz-Çetin, M. (2004). Kaynaştırma sınıfına devam eden ortopedik engelli öğrencilerin karşılaştıkları güçlüklerin belirlenmesi. A. Yıkmış ve E. Sazak (Haz.), Özel Eğitimden Yansımalar / 14. Ulusal Özel Eğitim Kongresi Bildirileri (s. 226-231). İstanbul: Kök Yayıncılık.
 • 3. Avcıoğlu, H., Özbey, F., & Eldeniz-Çetin, M. (2004). Sınıfında kaynaştırma öğrencisi bulunan sınıf ve branş öğretmenlerinin kaynaştırmaya yönelik tutumlarının incelenmesi. A. Yıkmış ve E. Sazak (Haz.), Özel Eğitimden Yansımalar / 14. Ulusal Özel Eğitim Kongresi Bildirileri (s. 79-89). İstanbul: Kök Yayıncılık.
 • Yazılan kitaplar veya kitaplarda bölümler :
 • 1. Avcıoğlu, H., Çırpar, B., Topukçu, H., & Turna, R. (1995). Ders geçme ve kredi uygulamasında danışman öğretmenler için el kitabı. Ankara: Milli Eğitim Basımevi.
 • 2. Avcıoğlu, H. (2010). Etkinliklerle sosyal beceri öğretimi(5. Basım). Ankara: Kök Yayınları.
 • 3. Avcıoğlu, H. (2013). Özel gereksinimi olan bireylerin değerlendirilmesi(3. Basım). Ankara: Vize Yayıncılık.
 • 4. Avcıoğlu, H. (2015). Adan Zye BEP. Bireyselleştirilmiş eğitim programlarının geliştirilmesi. Ankara: Vize Yayıncılık.
 • 5. Avcıoğlu, H. (2008). İşitme yetersizliği olan öğrenciler. İ. H. Diken, (Ed), Özel eğitime gereksinimi olan öğrenciler ve özel eğitim içinde (170-214). Ankara: Pegem Akademi.
 • 6. Avcıoğlu, H. (2013). Bireyselleştirilmiş eğitim programı (BEP). H. Avcıoğlu, (Ed), İlköğretimde özel eğitim içinde (3. Basım)(65-140). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • 7. Avcıoğlu, H. (Ed.). (2013). İlköğretimde özel eğitim(3. Basım). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • 8. Avcıoğlu, H. (2016). İlk okuma yazma öğretiminde ölçme ve değerlendirme. H. Avcıoğlu, (Ed), Özel eğitimde okuma yazma öğretimi içinde (3. Basım)(65-140). Ankara: Eğiten Kitap Yayıncılık.
 • 9. Avcıoğlu, H. (Ed.). (2016). Özel eğitimde okuma yazma öğretimi (1. Basım). Ankara: Eğiten Kitap Yayıncılık.
 • Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler:
 • 1. Şimşek, Z., & Avcıoğlu, H. (2008). Determining the levels of hopelessness in the normal siblings of individuals who need special education. Poster session presented at 2ND International Conferance on Special Education, Marmaris, Türkiye.
 • 2. Avcıoğlu, H. (2011). Zihin engelliler sınıf öğretmenlerinin bireyselleştirilmiş eğitim programı hazırlamaya ilişkin görüşleri. Paper presented at the meeting of New Trends on Global Education Conference (GEC11), Kyrenia, North Cyprus.
 • 3. Avcıoğlu, H. (2011). Zihin engelliler sınıf öğretmenlerinin araç-gereç kullanımına ilişkin görüşleri. Paper presented at the meeting of New Trends on Global Education Conference (GEC11), Kyrenia, North Cyprus.
 • 4. Avcıoğlu, H., Bengisoy, A., Özekmekçi, A., & Gökçe, S. (2012). Özel Gereksinimi olan çocukların tanılanma sürecinde ailelerin rolü. Paper presented at the meeting of International Special Education Conference 2012(ISECO CYPRUS 2012), Kyrenia, North Cyprus.
 • 5. Avcıoğlu, H. (2012). Using video-modelled social stories to teach social skills to a child with autism. Paper presented at the meeting of 2ndNew Trends on Global Education Conference (GEC12), Kyrenia, North Cyprus.
 • Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler:
 • 1. Avcıoğlu, H. (2002). Üniversite öğrencilerinin okuma alışkanlıklarının değerlendirilmesi. XI. Eğitim Bilimleri Kongresinde sunulan bildiri, Lefkoşa, KKTC.
 • 2. Avcıoğlu, H., & Halisküçük, S. (2004). Normal çocuğa sahip ailelere kaynaştırmaya yönelik bilgi verici programın aileler üzerindeki etkisi. XIV. Ulusal Özel Eğitim Kongresinde sunulan bildiri, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.
 • 3. Avcıoğlu, H., Eldeniz-Çetin, M., & Çelik, İ. (2004). Kaynaştırma sınıflarında görev yapan sınıf öğretmenleri ve branş öğretmenlerinin kaynaştırılmış öğrencilere yönelik pekiştireç belirleme durumlarının karşılaştırılmalı olarak incelenmesi. XIV. Ulusal Özel Eğitim Kongresinde sunulan bildiri, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.
 • 4. Eldeniz-Çetin, M., & Avcıoğlu, H. (2005). Hafif düzeyde zihinsel öğrenme yetersizliği olan öğrencilere sosyal beceri öğretiminde drama yöntemiyle hazırlanmış öğretim programının etkililiğinin incelenmesi. XV. Ulusal Özel Eğitim Kongresinde sunulan bildiri, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • 5. Özak, H., Vural, M., & Avcıoğlu, H. (2007). Rehberlik araştırma merkezi müdürlerinin gönderme, tanılama, yerleştirme, izleme ve değerlendirmeye ilişkin görüş ve önerileri. XVII. Ulusal Özel Eğitim Kongresinde sunulan bildiri, İzmir.
 • 6. Özak, H., & Avcıoğlu, H. (2008). Zihinsel yetersizliği olan öğrencilere okuma becerilerinin öğretiminde bilgisayar aracılığıyla sunulan eş zamanlı ipucuyla öğretimin etkililiği. 18. Ulusal Özel Eğitim Kongresinde sunulan bildiri, Selçuk Üniversitesi, Konya.
 • 7. Sağıroğlu, N., & Avcıoğlu, H. (2011). Özel gereksinimli bireylere sahip ailelerin çocuklarının devam ettiği özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinden beklentileri. 21. Ulusal Özel Eğitim Kongresinde sunulan poster, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Gazimagusa-KKTC.
 • 8. Karabıyık, V., & Avcıoğlu, H. (2015). Özel eğitim uygulama merkezlerinde görev yapan öğretmenlerin yaşadıkları sorunlar. 25. Ulusal Özel Eğitim Kongresinde sunulan sözlü bildiri, Üsküdar Üniversitesi, Küçükçekmece-İstanbul.
 • 9. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi Özel Eğitim Alan Editörü (2013 yılından itibaren)
 • 10. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi yayın Kurulu Üyeliği(2013 yılından itibaren)
 • 11. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi Hakemliği (2004 yılından itibaren)
 • 12. 2007 YILINDA TÜBITAK'DA GÖREV ALAN PANELIST
 • 13. 2009 YILINDA TÜBITAK-ARDEB'DE GÖREV ALAN PANELIST
 • 14. 2012 YILINDA TÜBITAK-ARDEB'DE GÖREV ALAN PANELIST
 • Yazılan kitaplar veya kitaplarda bölümler :
 • 1. Avcıoğlu, H., Çırpar, B., Topukçu, H., & Turna, R. (1995). Ders geçme ve kredi uygulamasında danışman öğretmenler için el kitabı. Ankara: Milli Eğitim Basımevi.
 • 2. Avcıoğlu, H. (2010). Etkinliklerle sosyal beceri öğretimi(5. Basım). Ankara: Kök Yayınları.
 • 3. Avcıoğlu, H. (2013). Özel gereksinimi olan bireylerin değerlendirilmesi(3. Basım). Ankara: Vize Yayıncılık.
 • 4. Avcıoğlu, H. (2015). Adan Zye BEP. Bireyselleştirilmiş eğitim programlarının geliştirilmesi. Ankara: Vize Yayıncılık.
 • 5. Avcıoğlu, H. (2008). İşitme yetersizliği olan öğrenciler. İ. H. Diken, (Ed), Özel eğitime gereksinimi olan öğrenciler ve özel eğitim içinde (170-214). Ankara: Pegem Akademi.
 • 6. Avcıoğlu, H. (2013). Bireyselleştirilmiş eğitim programı (BEP). H. Avcıoğlu, (Ed), İlköğretimde özel eğitim içinde (3. Basım)(65-140). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • 7. Avcıoğlu, H. (Ed.). (2013). İlköğretimde özel eğitim(3. Basım). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • 8. Avcıoğlu, H. (2016). İlk okuma yazma öğretiminde ölçme ve değerlendirme. H. Avcıoğlu, (Ed), Özel eğitimde okuma yazma öğretimi içinde (3. Basım)(65-140). Ankara: Eğiten Kitap Yayıncılık.
 • 9. Avcıoğlu, H. (Ed.). (2016). Özel eğitimde okuma yazma öğretimi (1. Basım). Ankara: Eğiten Kitap Yayıncılık.
 • Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler:
 • 1. Şimşek, Z., & Avcıoğlu, H. (2008). Determining the levels of hopelessness in the normal siblings of individuals who need special education. Poster session presented at 2ND International Conferance on Special Education, Marmaris, Türkiye.
 • 2. Avcıoğlu, H. (2011). Zihin engelliler sınıf öğretmenlerinin bireyselleştirilmiş eğitim programı hazırlamaya ilişkin görüşleri. Paper presented at the meeting of New Trends on Global Education Conference (GEC11), Kyrenia, North Cyprus.
 • 3. Avcıoğlu, H. (2011). Zihin engelliler sınıf öğretmenlerinin araç-gereç kullanımına ilişkin görüşleri. Paper presented at the meeting of New Trends on Global Education Conference (GEC11), Kyrenia, North Cyprus.
 • 4. Avcıoğlu, H., Bengisoy, A., Özekmekçi, A., & Gökçe, S. (2012). Özel Gereksinimi olan çocukların tanılanma sürecinde ailelerin rolü. Paper presented at the meeting of International Special Education Conference 2012(ISECO CYPRUS 2012), Kyrenia, North Cyprus.
 • 5. Avcıoğlu, H. (2012). Using video-modelled social stories to teach social skills to a child with autism. Paper presented at the meeting of 2ndNew Trends on Global Education Conference (GEC12), Kyrenia, North Cyprus.
 • Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler:
 • 1. Avcıoğlu, H. (2002). Üniversite öğrencilerinin okuma alışkanlıklarının değerlendirilmesi. XI. Eğitim Bilimleri Kongresinde sunulan bildiri, Lefkoşa, KKTC.
 • 2. Avcıoğlu, H., & Halisküçük, S. (2004). Normal çocuğa sahip ailelere kaynaştırmaya yönelik bilgi verici programın aileler üzerindeki etkisi. XIV. Ulusal Özel Eğitim Kongresinde sunulan bildiri, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.
 • 3. Avcıoğlu, H., Eldeniz-Çetin, M., & Çelik, İ. (2004). Kaynaştırma sınıflarında görev yapan sınıf öğretmenleri ve branş öğretmenlerinin kaynaştırılmış öğrencilere yönelik pekiştireç belirleme durumlarının karşılaştırılmalı olarak incelenmesi. XIV. Ulusal Özel Eğitim Kongresinde sunulan bildiri, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.
 • 4. Eldeniz-Çetin, M., & Avcıoğlu, H. (2005). Hafif düzeyde zihinsel öğrenme yetersizliği olan öğrencilere sosyal beceri öğretiminde drama yöntemiyle hazırlanmış öğretim programının etkililiğinin incelenmesi. XV. Ulusal Özel Eğitim Kongresinde sunulan bildiri, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • 5. Özak, H., Vural, M., & Avcıoğlu, H. (2007). Rehberlik araştırma merkezi müdürlerinin gönderme, tanılama, yerleştirme, izleme ve değerlendirmeye ilişkin görüş ve önerileri. XVII. Ulusal Özel Eğitim Kongresinde sunulan bildiri, İzmir.
 • 6. Özak, H., & Avcıoğlu, H. (2008). Zihinsel yetersizliği olan öğrencilere okuma becerilerinin öğretiminde bilgisayar aracılığıyla sunulan eş zamanlı ipucuyla öğretimin etkililiği. 18. Ulusal Özel Eğitim Kongresinde sunulan bildiri, Selçuk Üniversitesi, Konya.
 • 7. Sağıroğlu, N., & Avcıoğlu, H. (2011). Özel gereksinimli bireylere sahip ailelerin çocuklarının devam ettiği özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinden beklentileri. 21. Ulusal Özel Eğitim Kongresinde sunulan poster, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Gazimagusa-KKTC.
 • 8. Karabıyık, V., & Avcıoğlu, H. (2015). Özel eğitim uygulama merkezlerinde görev yapan öğretmenlerin yaşadıkları sorunlar. 25. Ulusal Özel Eğitim Kongresinde sunulan sözlü bildiri, Üsküdar Üniversitesi, Küçükçekmece-İstanbul.
 • Diğer Bilimsel Çalışmalar:
 • 1. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi Özel Eğitim Alan Editörü (2013 yılından itibaren)
 • 2. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi yayın Kurulu Üyeliği(2013 yılından itibaren)
 • 3. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi Hakemliği (2004 yılından itibaren)
 • 4. 2007 YILINDA TÜBITAK'DA GÖREV ALAN PANELIST
 • 5. 2009 YILINDA TÜBITAK-ARDEB'DE GÖREV ALAN PANELIST
 • 6. 2012 YILINDA TÜBITAK-ARDEB'DE GÖREV ALAN PANELIST
 • 1. Eldeniz, M. (2005). Hafif düzeyde zihinsel öğrenme yetersizliği olan öğrencilere sosyal beceri öğretiminde drama yöntemiyle hazırlanmış öğretim programının etkililiğinin incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Eğitim Anabilim Dalı.
 • 2. Yıkmış, N. (2006). İl milli eğitim yöneticilerinin kaynaştırma uygulamalarına ilişkin görüş ve önerileri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Eğitim Anabilim Dalı.
 • 3. Sağıroğlu, N. (2006). Özel gereksinimli bireylere sahip ailelerin çocuklarının devam ettiği özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinden beklentileri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Eğitim Anabilim Dalı.
 • 4. Şimşek, Z. (2007). Özel eğitime gereksinimi olan bireylerin özel eğitime gereksinimi olmayan kardeşlerinin umutsuzluk düzeylerinin belirlenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Eğitim Anabilim Dalı.
 • 5. Çadır, D. 2008). Zihinsel yetersizliği olan çocuklara sosyal beceri öğretiminde müzik terapi yöntemiyle hazırlanmış öğretim programının etkililiğinin incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Eğitim Anabilim Dalı.
 • 6. Cerit, C. (2008). Kaynaştırma sınıflarında görev yapan sınıf öğretmenlerinin ses temelli cümle yöntemine yönelik görüşlerinin saptanması. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Eğitim Anabilim Dalı.
 • 7. Özak, H. (2008). Hafif derecede zihinsel yetersizliği olan öğrencilere sosyal ortamlarda karşılaşılan levhalardaki kelimelerin öğretiminde bilgisayar aracılığıyla sunulan eş zamanlı ipucu yöntemi ile öğretimin etkililiği. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Eğitim Anabilim Dalı.
 • 8. Tiryakioğlu, Ö.(2009). Rehberlik ve araştırma merkezi müdürlerinin özel Eğitim bölümünün sorunlarını algılamaları. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Eğitim Anabilim Dalı.
 • 9. Çelik H. (2010). Kendi kendini yönetme tekniği doğrultusunda hazırlanan öğretim programının, zihinsel yetersizliği olan çocuklara sosyal becerilerin öğretiminde etkililiği. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Eğitim Anabilim Dalı.
 • 10. Özdemir, Ö. (2011). Otizmi olan çocuklara duyguları ayırt etme becerisi kazandırmada replik silikleştirme ile yapılan öğretimin etkililiği. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Eğitim Anabilim Dalı.
 • 11. Karabıyık, V. (2015). Özel eğitim uygulama merkezlerinde görev yapan öğretmenlerin yaşadıkları sorunlar. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü Zihin Engelliler Öğretmenliği Anabilim Dalı.
 • 12. İneci, S. (2016). Zihinsel yetersizliği olan bireylere öz bakım becerilerinin öğretiminde şarkı ile desteklenen video model olma yönteminin etkililiği. Yakın Doğu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Özel Eğitim Anabilim Dalı.
 • 1. Cebeci, S. (2015). Otizmi olan çocuklara iletişim becerilerinin kazandırılmasında doğal öğretim yönteminin etkililiği. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Eğitim Anabilim Dalı.
 • 1. 3-18 Yaş Grubundaki Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite/Aşırı Hareketlilik Bozukluğu (DEHB) Olan Çocukların Eğitimi Projesi'nin 'Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Olan Çocukların Eğitiminde Sosyal Beceri Öğretimi' ile ilgili danışmanlık.
 • 2. Özel Eğitim Gerektiren Bireyler İçin Bilgisayar Destekli Eğitim Platformu Projesinde danışmanlık.
 • 3. Umut Adımları Projesinde koordinatörlük (2002-2003)
 • 1. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölüm Başkan Yardımcılığı (1998-2009)